Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Development of a Peristaltic Micropump with Lightweight Piezo-Composite Actuator Membrane
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: M. Pham and N. S. Goo
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Int'l J. of Aeronautical & Space; Số: 12(1);Từ->đến trang: 69-77;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT

marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn