Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Development of a peristaltic micropump for biomedical applications based on mini LIPCA
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: My Pham, Thanh Tung Nguyen, Nam Seo Goo
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Proceedings of the International Conference on Intelligent Unmanned System (ICIUS 2007), Bali, Indonesia
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: ICIUS2007-B002;Từ->đến trang: 24-25;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn