Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,520,829

 Nghiên cứu quá trình sản xuất sữa chua đậu nành nhờ Kefir
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Hà Ny, Nguyễn Quang Đạt, Nguyễn Thị Lan Anh, Trương Văn Thiên, Phạm Thị Hương*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(96).2015, Quyển 1;Từ->đến trang: 110;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quá trình sản xuất sữa chua đậu nành nhờ hệ vi sinh vật Kefir được thực hiện bằng cách bổ sung Kefir vào dịch sữa đâu nành và cho lên men nhằm đa dạng hóa sản phẩm và giúp giảm hàm lượng đường oligos trong sữa đậu nành. Để tạo sữa chua có chất lượng tốt, nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lên men bao gồm hàm lượng đậu nành trong sữa, tỉ lệ giống và thời gian lên men. Bên cạnh đó các yếu tố nhằm nâng cao chất lượng sữa chua như hàm lượng đường bổ sung và chất ổn định cũng được khảo sát để tạo ra sản phẩm sữa chua có thể chấp nhận bởi người tiêu dùng. Kết quả đánh giá cảm quan cho thấy sữa chua đậu nành được lên men tốt nhất với sữa được sản xuất bằng tỷ lệ đậu 125g/600ml nước, 6%(v/v) giống, trong thời gian 28h, tỉ lệ phụ gia tạo đặc được sử dụng là gellan gum 0,2% (w/v), dịch đường 70% với tỉ lệ 8% (v/v).
ABSTRACT
The process of producing soy yogurt from Kefir is carried out by adding kefir to soymilk and fermenting the mixture to reduce oligos sugar content in soymilk and diversify the products. To make the best quality soy yogurt, in this study, we examine the main factors that affect the fermentation including the content of soybean, the rate of inoculation and the time for fermentation. Moreover, we also investigate the factors that can improve the quality of yogurt such as additional sugar content and stabilizers so that yogurt products can attract consumers. The results show that the soy yogurt is best fermented when soymilk is made from soya at the ratio of 125g/600ml water, 6% of kefir and fermentation time is 28 hours. The content of gellan gum additive used is 0.2 %, and sugar syrup content is 70% at the ratio of 8%.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn