Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,468,085

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu quá trình sản xuất sữa chua đậu nành nhờ Kefir. Tác giả: Trần Thị Hà Ny, Nguyễn Quang Đạt, Nguyễn Thị Lan Anh, Trương Văn Thiên, Phạm Thị Hương*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 110. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Onwards and upwards: a new potassium importer under the spell of cyclic-di-AMP. Authors: PHAM, H. T. & TURNER, M. S.. Journal of Bacteriology. No: JB.00150-19. Pages: JB.00150-19. Year 2019. (May 28 2020 8:16AM)
[2]Article: Enhanced uptake of potassium or glycine betaine or export of cyclic-di-AMP restores osmoresistance in a high cyclic-di-AMP Lactococcus lactis mutant. Authors: PHAM, H. T., NHIEP, N. T. H., VU, T. N. M., HUYNH, T. N., ZHU, Y., HUYNH, A. L. D., CHAKRABORTTI, A., MARCELLIN, E., LO, R., HOWARD, C. B., BANSAL, N., WOODWARD, J. J., LIANG, Z. X. & TURNER, M.. PLoS Genetics. No: 14. Pages: e1007574. Year 2018. (May 28 2020 8:14AM)
[3]Article: Structural and functional studies of pyruvate carboxylase regulation by cyclic di-AMP in lactic acid bacteria. Authors: CHOI, P. H., VU, T. M. N., PHAM, H. T., WOODWARD, J. J., TURNER, M. S. & TONG, L.. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA. No: 114. Pages: E7226-E7235. Year 2017. (May 28 2020 8:13AM)
[4]Article: Replenishing the cyclic-di-AMP pool: regulation of diadenylate cyclase activity in bacteria. Authors: PHAM, T., LIANG, Z.-X., MARCELLIN, E. & TURNER, M. Current Genetics. No: 62. Pages: 731-738. Year 2016. (May 28 2020 8:11AM)
[5]Article: Cyclic-di-AMP synthesis by the diadenylate cyclase CdaA is modulated by the peptidoglycan biosynthesis enzyme GlmM in Lactococcus lactis. Authors: ZHU, Y., PHAM, T. H., NHIEP, T. H. N., VU, N. M. T., MARCELLIN, E., CHAKRABORTTI, A., WANG, Y., WAANDERS, J., LO, R., HUSTON, W. M., BANSAL, N., NIELSEN, L. K., LIANG, Z.-X. & TURNER, M. S. Molecular Microbiology Journal. No: 99. Pages: 1015-1027. Year 2015. (May 28 2020 8:07AM)
[6]Article: Solution Structure of the PAS Domain of a Thermophilic YybT Protein Homolog Reveals a Potential Ligand-binding Site. Authors: Tan, Edward, Feng Rao, Swathi Pasunooti, Thi Huong Pham, Ishin Soehano, Mark S. Turner, Chong Wai Liew, Julien Lescar, Konstantin Pervushin, and Zhao-Xun Liang. Journal of Biological Chemistry. No: 17. Pages: 11949-11959. Year 2013. (May 4 2014 12:32AM)
[7]Article: Heat resistance and salt hypersensitivity in Lactococcus lactis due to spontaneous mutation of llmg_1816 (gdpP) induced by high-temperature growth. Authors: Smith, William M., Thi Huong Pham, Lin Lei, Junchao Dou, Aijaz H. Soomro, Scott A. Beatson, Gary A. Dykes, and Mark S. Turner. Applied and Environmental Microbiology. No: no. 21 (2012). Pages: 7753-7759. Year 2012. (May 4 2014 12:26AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn