Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,637,698

 Solution Structure of the PAS Domain of a Thermophilic YybT Protein Homolog Reveals a Potential Ligand-binding Site
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tan, Edward, Feng Rao, Swathi Pasunooti, Thi Huong Pham, Ishin Soehano, Mark S. Turner, Chong Wai Liew, Julien Lescar, Konstantin Pervushin, and Zhao-Xun Liang
Nơi đăng: Journal of Biological Chemistry; Số: 17;Từ->đến trang: 11949-11959;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn