Phan Đình Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,629,582

 
Mục này được 8261 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Đình Anh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/12/1985
Nơi sinh: 
Quê quán Tiên cẩm -Tiên phước -Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính -Tín dụng; Tại: Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Quản trị rủi ro; Tại: Đại học Nante - Cộng hòa Pháp
Dạy CN: Ngân hàng
Lĩnh vực NC: Tài chính -Ngân hàng
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp B1, Tiếng Anh C
Điện thoại: ; Mobile: 01633690926
Email: dinhanhdhkt@gmail.com, anhpd@ued.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Đo lường mức độ cạnh tranh của ngành Ngân hàng Việt nam. Chủ nhiệm: Ths. Phan Đình Anh. Mã số: T16-01-04. Năm: 2016. (Mar 13 2018 11:31PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Giải pháp giảm thiểu rủi ro tài chính cho hộ trồng cao su khu vực Tây Nguyên. Chủ nhiệm: Ths. Phan Đình Anh. Thành viên: Ths. Bùi Quang Trung, Mai thị thanh Chung. Mã số: Đ2014-04-47. Năm: 2014. (Feb 11 2015 9:51AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng lý thuyết định giá quyền chọn và phân tích hồi quy logistic đo lường rủi ro vỡ nợ và xếp hạng tín dụng các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ nhiệm: Ths. Phan Đình Anh. Thành viên: 1. Phan Đình Anh - Chủ nhiệm
2. Mai Thị Thanh Chung - Thư ký
3. Nguyễn Thành Trung - Thành viên.
Mã số: T2013 – 04-21. Năm: 2013.
(Apr 5 2016 8:21AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tác động của cạnh tranh ngân hàng đến hiệu lực truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng- nghiên cứu thực nghiệm tại Việt nam. Tác giả: Ths. Phan Đình Anh. Tạp chí phát triển kinh tế. Số: 235. Trang: 142-149. Năm 2017. (Mar 13 2018 11:34PM)
[2]Tham luận: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG không ĐỒNG NHẤT CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. Tác giả: PGS.TS. Vo thị thúy Anh, TS. Phạm Quang Tín, Ths. Phan Đình Anh. Hội thảo thống kê quốc gia. Trang: 122. Năm 2016. (Mar 13 2018 11:37PM)
[3]Tham luận: TÁC ĐỘNG CỦA CẠNH TRANH NGÂN HÀNG ĐẾN RỦI RO NGÂN HÀNG - NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM. Tác giả: Ths. Phan Đình AnhTS. Phạm Quang Tín. Hội thảo thống kê quốc gia. Trang: 242-249. Năm 2016. (Mar 13 2018 11:39PM)
[4]Bài báo: Thực trạng rủi ro của hộ trồng cao su khu vực tây nguyên. Tác giả: Ths. Phan Đình Anh. Tạp chí Khoa học công nghệ. Số: 120. Trang: 89-99. Năm 2013. (Mar 13 2018 11:44PM)
[5]Bài báo: Kết hợp cách tiếp cận quyền chọn với phân tích hồi quy logistic đo lường rủi ro vỡ nợ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: TS. Nguyễn Hoà Nhân, ThS. Phan Đình Anh. Tạp chí phát triển kinh tế. Số: 272. Trang: 18-25. Năm 2013. (Apr 5 2016 8:20AM)
[6]Bài báo: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TIẾP QUỸ TỐI ƯU CHO CÁC MÁY ATM THEO HƯỚNG QUY HOẠCH NGUYÊN". Tác giả: Phan Đình Anh. Tạp chí khoa học công nghệ, Đại Học Đà Nẵng. Số: 40. Trang: 33-41. Năm 2010. (Jan 21 2013 3:37PM)
[7]Bài báo: XÁC ĐỊNH SỐ TIỀN KÝ QUỸ TỐI ƯU VÀ MÔ HÌNH LƯỢNG HÓA MỐI QUAN HỆ GIỮA SỐ TIỀN KÝ QUỸ VỚI PHÍ MỞ THƯ TÍN DỤNG: ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU CỦA MERTON. Tác giả: Phan Đình Anh, Nguyễn Trần Thuần
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí khoa học công nghệ, Đại Học Đà Nẵng. Số: 36. Trang: 96-104. Năm 2010. (Jan 21 2013 3:39PM)
[8]Bài báo: SỬ DỤNG MÔ HÌNH KMV – MERTON LƯỢNG HOÁ MỐI QUAN HỆ GIỮA BẢO ĐẢM TÀI SẢN, TỶ LỆ PHÂN BỔ VỐN VAY VỚI RỦI RO TÍN DỤNG. Tác giả: Phan Đình Anh, Lâm Chí Dũng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Tạp chí khoa học công nghệ, Đại Học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 31. Trang: 1-6. Năm 2009.
(Jan 21 2013 3:41PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn