Phan Đình Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 23790 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Đình Anh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/12/1985
Nơi sinh: 
Quê quán Tiên cẩm -Tiên phước -Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính -Tín dụng; Tại: Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Khoa học quản lý; Tại: Đại học Rennes
Dạy CN: Ngân hàng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Điện thoại: ; Mobile: 01633690926
Email: dinhanhdhkt@gmail.com; anhpd@due.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Đo lường mức độ cạnh tranh của ngành Ngân hàng Việt nam. Chủ nhiệm: Ths. Phan Đình Anh. Mã số: T16-01-04. Năm: 2016. (Mar 13 2018 11:31PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Giải pháp giảm thiểu rủi ro tài chính cho hộ trồng cao su khu vực Tây Nguyên. Chủ nhiệm: Ths. Phan Đình Anh. Thành viên: Ths. Bùi Quang Trung, Mai thị thanh Chung. Mã số: Đ2014-04-47. Năm: 2014. (Feb 11 2015 9:51AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng lý thuyết định giá quyền chọn và phân tích hồi quy logistic đo lường rủi ro vỡ nợ và xếp hạng tín dụng các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ nhiệm: Ths. Phan Đình Anh. Thành viên: 1. Phan Đình Anh - Chủ nhiệm
2. Mai Thị Thanh Chung - Thư ký
3. Nguyễn Thành Trung - Thành viên.
Mã số: T2013 – 04-21. Năm: 2013.
(Apr 5 2016 8:21AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Tài trợ qua chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tác giả: Phan Đình Anh, Nguyễn thị Lan Anh, Nguyễn thị Loan. DCFB 2020. Trang: 00. Năm 2020. (Sep 8 2020 3:00PM)
[2]Bài báo: Tác động của cạnh tranh ngân hàng đến hiệu lực truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng- nghiên cứu thực nghiệm tại Việt nam. Tác giả: Ths. Phan Đình Anh. Tạp chí phát triển kinh tế. Số: 235. Trang: 142-149. Năm 2017. (Mar 13 2018 11:34PM)
[3]Tham luận: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG không ĐỒNG NHẤT CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. Tác giả: Ths. Phan Đình Anh;TS. Phạm Quang Tín,. Hội thảo thống kê quốc gia. Trang: 122. Năm 2016. (Mar 13 2018 11:37PM)
[4]Tham luận: TÁC ĐỘNG CỦA CẠNH TRANH NGÂN HÀNG ĐẾN RỦI RO NGÂN HÀNG - NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM. Tác giả: PGS. Ts Vo thi Thuy Anh; Ths. Phan Đình Anh; TS. Phạm Quang Tín. Hội thảo thống kê quốc gia. Trang: 242-249. Năm 2016. (Mar 13 2018 11:39PM)
[5]Bài báo: Thực trạng rủi ro của hộ trồng cao su khu vực tây nguyên. Tác giả: Ths. Phan Đình Anh. Tạp chí Khoa học công nghệ. Số: 120. Trang: 89-99. Năm 2013. (Mar 13 2018 11:44PM)
[6]Bài báo: Kết hợp cách tiếp cận quyền chọn với phân tích hồi quy logistic đo lường rủi ro vỡ nợ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: TS. Nguyễn Hoà Nhân, ThS. Phan Đình Anh. Tạp chí phát triển kinh tế. Số: 272. Trang: 18-25. Năm 2013. (Apr 5 2016 8:20AM)
[7]Bài báo: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TIẾP QUỸ TỐI ƯU CHO CÁC MÁY ATM THEO HƯỚNG QUY HOẠCH NGUYÊN". Tác giả: Phan Đình Anh. Tạp chí khoa học công nghệ, Đại Học Đà Nẵng. Số: 40. Trang: 33-41. Năm 2010. (Jan 21 2013 3:37PM)
[8]Bài báo: XÁC ĐỊNH SỐ TIỀN KÝ QUỸ TỐI ƯU VÀ MÔ HÌNH LƯỢNG HÓA MỐI QUAN HỆ GIỮA SỐ TIỀN KÝ QUỸ VỚI PHÍ MỞ THƯ TÍN DỤNG: ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU CỦA MERTON. Tác giả: Phan Đình Anh, Nguyễn Trần Thuần
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí khoa học công nghệ, Đại Học Đà Nẵng. Số: 36. Trang: 96-104. Năm 2010. (Jan 21 2013 3:39PM)
[9]Bài báo: SỬ DỤNG MÔ HÌNH KMV – MERTON LƯỢNG HOÁ MỐI QUAN HỆ GIỮA BẢO ĐẢM TÀI SẢN, TỶ LỆ PHÂN BỔ VỐN VAY VỚI RỦI RO TÍN DỤNG. Tác giả: Phan Đình Anh, Lâm Chí Dũng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Tạp chí khoa học công nghệ, Đại Học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 31. Trang: 1-6. Năm 2009.
(Jan 21 2013 3:41PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Impact of retail-platform loan programs on the SC performance under CSR dependent stochastic demand. Authors: Dinh Anh PHAN 1, Franck MORAUX2, Thi Le Hoa VO 3, Anh Ngoc LAI. the Eight International Conference on Information, Logistics and Supply Chain -ILS 2020. Pages: 9-18. Year 2020. (May 13 2020 2:14PM)
[2]Article: Coordinating contracts for VMI systems under manufacturer-CSR and retailer- marketing efforts. Authors: PHAN D.A.; VO T.L.H.; LAI A.N.; NGUYEN L.A. International Journal of Production Economics. No: 211. Pages: 98-118. Year 2019. (Feb 1 2019 9:20AM)
[3]Article: Supply chain coordination under trade credit and retailer effort. Authors: PHAN D.A.; VO T.L.H; LAI A.N.. International Journal of Production Research. No: In press. Pages: In press. Year 2019. (Feb 1 2019 9:21AM)
[4]Presentations: Modelling the relationship between the CSR investment and the financial performance of capital-constrained firms. Authors: Phan Đình Anh, Võ thị lê Hoa, Lai Anh Ngọc. the ISSAT International Conference Proceedings on Data Science in Business, Finance and Industry. Pages: 11-22. Year 2019. (Nov 25 2019 5:14PM)
[5]Presentations: Sustainable coordination in a consignment channel under manufacturer-CSR and retailer-marketing efforts. Authors: Dinh Anh PHAN; Thi Lan Anh NGUYEN, Thi Le Hoa VO; Anh Ngoc LAI . the 20th International Working Seminar on Production Economics, February 19-23, 2018. Pages: 1-1. Year 2018. (Jan 19 2019 6:13PM)
[6]Presentations: Designing coordinating contracts for the consignment channel: Integrating manufacturer-greening and retailer-marketing efforts. Authors: Phan Dinh Anh; Thi Le Hoa VO; Duong Hong Quang. International Conference on Marketing in the Connected Age (MICA-2018), October 6th, 2018 Danang City, Vietnam. Pages: 15-33. Year 2018. (Jan 19 2019 6:01PM)
[7]Presentations: The performance of supply chain CSR under trade credit and revenue sharing contracts. Authors: Phan Dinh Anh; Thi Le Hoa Vo, Lai Anh Ngoc. International conference : "commerce and distribution", Kon Tum. Pages: 1-1. Year 2018. (Jan 19 2019 6:05PM)
[8]Presentations: Coordinating contracts for a capital-constrained supply chain with retailer effort. Authors: Dinh Anh PHAN; Thi Le Hoa VO; Anh Ngoc LAI. 7th International Conference on Industrial Engineering and Systems Management. Pages: 1-1. Year 2017. (Jan 19 2019 6:08PM)
[9]Article: EXAMINING FACTORS INFLUENCING CREDIT RISK AT VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES. Authors: Pham Quang Tin, Tran Thi Nga, Phan Dinh Anh. International Journal of Social Science and Economic Research. No: 3. Pages: 1679-1696. Year 2017. (Jan 19 2019 6:16PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn