Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,681

 Orientation to Improving Content and Form of Sport and Exercise for
Secondary School Pupils in Central Highlands Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Huu Hung, Nguyen Xuan Hien, Phan Ngọc Thiết Kế
Nơi đăng: Entire Research National Quarterly Research Journal; Số: Vol - 9, Issue-I;Từ->đến trang: 75-86;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
AbstractUpon studying current situation of physical education for secondary school pupils in Central
Highlands Vietnam, we conducted in-dept interview with 98 physical education teachers, and 30
experts and administrators. We also identified the orientations and requirements to improving content
and form of sport training for those pupils.
ABSTRACT
AbstractUpon studying current situation of physical education for secondary school pupils in Central
Highlands Vietnam, we conducted in-dept interview with 98 physical education teachers, and 30
experts and administrators. We also identified the orientations and requirements to improving content
and form of sport training for those pupils.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn