Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,522

 Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thể thao ngoại khóa của sinh viên Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo " Nâng cao Giáo dục Thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên ĐHĐN"; Số: xx;Từ->đến trang: 59-68;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hoạt động thể thao ngoại khóa có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc rèn luyện sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cho sinh viên sau những giờ học tập nghiên cứu căng thẳng. Bên cạnh đó, những hoạt động này còn tạo cho sinh viên có một đời sống tinh thần lành mạnh, tạo hứng thú và niềm đam mê trong học tập nghiên cứu. Bài viết nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên trường Đại học Kinh Tế - ĐHĐN, từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả cho những hoạt động này. Bài viết đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phân tích, nghiên cứu lý luận, điều tra, thống kê...để tìm hiểu thực trạng và có những giải pháp phù hợp nhất với đặc thù về thể trạng sức khỏe của sinh viên trường Đại học Kinh Tế - ĐHĐN. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và điều tra thực tế trên đối tượng là sinh viên thuộc trường, từ những số liệu thu thập được, bài viết đã chỉ ra những yếu tố cơ bản có ảnh hưởng đến hoạt động thể thao ngoại khóa của sinh viên trong trường.
ABSTRACT
Extracurricular activities are important for the physical and mental health of students after intense study periods. In addition, these activities provide students with a healthy spiritual life, create excitement and passions in study. This article aims to understand the reality of extra-curricular physical activity of students of UEB, thus offering solutions to improve the effectiveness of these activities. The article uses research methods such as analysis, theoretical research, surveys, statistics, etc. to find out the current situation and have the best solution to the health status of University of Economics - DHDN. We have conducted a study and survey on the subject of students at the school, from the data collected, the article has pointed out the basic factors that affect the sport of extracurricular activities. Students in the school.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn