Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,345

 Thực trạng thể chất sinh viên học môn cầu lông tự chọn trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế
Nơi đăng: Proceedings International Scientific Conference "Celebrating 40th Foundation Anniversary of Da Nang Sport University" - DA NANG SPORT UNIVERSITY; Số: ISBN: 978-604-80-2749-0;Từ->đến trang: 321 - 326;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu, phương pháp kiểm tra y học, phương pháp kiểm tra sư phạm và phương pháp toán học thống kê, đề tài đã xác định đặc điểm về hình thái và thể chất của 334 sinh viên học môn cầu lông tự chọn trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng (ĐHSP – ĐHĐN) . Đó là một trong những cơ sở để cải tiến hình thức và nội dung tập luyện cho sinh viên ĐHSP – ĐHĐN đang theo học môn cầu lông tự chọn.
ABSTRACT
Using the method of analysis of material, methods of medical examination, pedagogical and statistic methods, the subject has determined the morphological and physical characteristics of 334 students studying badminton at the University of Pedagogy - University of Da Nang. It is one of the bases to improve the form and content of training for students of the University of Pedagogy - University of Da Nang are studying the badminton elective.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn