Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,316

 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên ĐH Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học " Nâng cao chất lượng thể thao trường học và phát triển mô hình Giáo dục Thể chất theo hình thức câu lạc bộ"- Đại học Huế; Số: ISBN: 978-604-923-431-6;Từ->đến trang: 306 - 315;Năm: 2018
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thông qua tìm hiểu thực trạng nhận thức và động cơ tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa của sinh viên Đại học Đà Nẵng, đồng thời chỉ ra những yếu tố cơ bản có ảnh hưởng đến hoạt động thể thao ngoại khóa của sinh viên trong trường và từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả cho những hoạt động này.
ABSTRACT
By studying the status of awareness and motivation to participate in extra-curricular sports activities of students of the University of Danang, while pointing out the basic factors that affect the sport activities The course is designed to enhance the effectiveness of these activities
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn