Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Reality and Factors Affecting Extra-Curricularsports Activities of Students in University of Economics, University of Danang.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Ngoc Thiet Ke, Nguyen Xuan Hien
Nơi đăng: Entire Research National Quarterly Research Journal; Số: Issue-III;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
By studying the status of awareness and motivation to participate in extra-curricular sports activities of students of the University of Economics - University of Danang, while pointing out the basic factors that affect the sport activities The course is designed to enhance the effectiveness of these activities. Keywords: Physical education; Extracurricular; Student; University of Economics; University of Danang.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn