Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,367

 THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁO DỤC KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ TỰ KỶ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và đào tạo thể thao; Số: 14;Từ->đến trang: 27-32;Năm: 2020
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên cơ sở điều tra, tìm hiểu bài viết tập trung làm rõ thực trạng nhận thức của giáo viên (GV) và phụ huynh(PH) của trẻ tự kỷ (TTK) học tại các trường mầm non và trung tâm can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập về thực trạng giáo dục kỹ năng vận động cho TTK, Những thuận lợi, khó khăn và những mong muốn của GV, PH trong quá trình giáo dục kỹ năng vận động cho TTK đồng thời chỉ ra những yếu tố cơ bản có ảnh hưởng đến giáo dục kỹ năng vận động cho trẻ tự kỷ tại thành phố Đà Nẵng.
ABSTRACT
On the basis of the investigation and study of articles, focusing on clarifying the cognitive status of teachers and parents of autistic children who study in preschools and early intervention centers and inclusive education on the status of motor skills education for autistic children, The advantages, difficulties and expectations of teachers and parents in the process of educating motor skills for autistic children at the same time pointing out the basic factors has influence on the education of motor skills for autistic children in Da Nang city.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn