Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,552

 LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO SINH VIÊN HỌC MÔN CẦU LÔNG TỰ CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế, ThS. Lê Nguyễn Ngọc Yến
Nơi đăng: Hội Thảo Khoa Học Toàn Quốc " Nâng cao chất lượng công tác GDTC và hoạt động thể thao trong trường học" - Đại học Đà Nẵng; Số: ISBN: 978-604-80-5010-8;Từ->đến trang: 255-265;Năm: 2020
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sử dụng các phương pháp nghiên cứu truyền thống, đề tài lựa chọn được 24 bài tập ứng dụng trong quá trình học môn Cầu lông tự chọn nhằm nâng cao thể lực cho sinh viên Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng. Bước đầu ứng dụng các bài tập trong thực tế và đánh giá hiệu quả. Kết quả, các bài tập lựa chọn đã có hiệu quả cao trong việc phát triển thể lực cho sinh viên học môn Cầu lông tự chọn Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng.
ABSTRACT
Using traditional research methods, the thesis selected 24 physical exercises to be applied in the course of physical education to improve physical strength for students of University of Education – Da Nang University. Initially apply practical exercises and evaluate effectiveness. As a result, the selected exercises have been highly effective in developing physical fitness for students who choose Badminton in the University of Education - Danang University
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn