Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,356,894

[1] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN. Số: 4920/QĐKT; 4775/QĐKT. Năm: 2006 - 2007; 2012 - 2013.
[2] Giấy khen của Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ. Năm: 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017;.
[3] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4682/QĐKT; 4754/QĐ-KT; 4363/QĐ-ĐHĐN; 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2012 - 2013; 2013-2014; 2014 - 2015; 2015 - 2016..
[4] Giấy khen của Đảng ủy ĐHĐN. Số: 641/QĐ-ĐU; 128-QĐ/BTV. Năm: 2013; 2016.
[5] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5540/QĐ-BGDĐT. Năm: 2014-2015.
[6] Bằng khen của Thành ủy Đà Nẵng. Số: 962-QĐ/TU. Năm: 2016.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 5358/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
[8] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN; 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016-2017; 2017-2018.
[9] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 4614/QĐ-BGDĐT. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn