Nguyễn Hữu Phúc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 37785 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Phúc
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/08/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân chất lượng cao; Tại: Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Luật; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Luật so sánh; Tại: Đại học Nagoya
Dạy CN: Chuyên ngành Luật thương mại, Luật đầu tư
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: Phucnh@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2010- nay: giảng viên khoa Luật - trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Trách nhiệm sản phẩm theo pháp luật Châu Âu, so sánh và bài học pháp lý cho Việt Nam. Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Hữu Phúc. Mã số: 12345. Năm: 2012. (Dec 28 2015 11:30AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Vấn đề quyền đại diện trong công ty dưới góc độ Bộ luật dân sự và Luật doanh nghiệp. Tác giả: Ths. Nguyễn Hữu Phúc . Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Số: 9. Trang: 20-22. Năm 2018. (Jul 27 2018 1:29AM)
[2]Bài báo: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch tín dụng. Tác giả: Ths. Nguyễn Hữu Phúc . Tạp chí Pháp luật và Phát triển. Số: 4+5. Trang: 15-19. Năm 2018. (Jul 27 2018 1:27AM)
[3]Bài báo: Tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng hành chính. Tác giả: Ths. Nguyễn Hữu Phúc . Tạp chí Luật học. Số: 3. Trang: 24-28. Năm 2017. (Jul 27 2018 1:34AM)
[4]Bài báo: Trách nhiệm sản phẩm theo quy định pháp luật Nhật Bản: bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả: Ths. Nguyễn Hữu Phúc . Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 3. Trang: 46-50. Năm 2017. (Jul 27 2018 1:47AM)
[5]Bài báo: Bàn về chủ thể pháp lý trong chế định trách nhiệm sản phẩm: theo quy định của pháp luật chung Châu Âu, Nhật Bản và bài học pháp lý cho Việt Nam. Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Phúc. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 2. Trang: 10-18. Năm 2016. (Apr 6 2016 10:14AM)
[6]Bài báo: Yêu cầu pháp lý đối với sản phẩm khuyết tật theo phap luật EU: kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả: Ths. Nguyễn Hữu Phúc . Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. Số: 9. Trang: 18-22. Năm 2016. (Sep 20 2016 10:31AM)
[7]Tham luận: Hoàn thiện quy định về chủ thể trong chế định trách nhiệm sản phẩm theo quy định pháp luật Châu Âu và Nhật Bản, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả: Ths. Nguyễn Hữu Phúc. Hội thảo Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở 2), thành phố Hồ Chí Minh. Trang: 133-137. Năm 2016. (Sep 20 2016 10:36AM)
[8]Tham luận: Rủi ro phát triển theo quy định của pháp luật Vương quốc Anh - bài học pháp lý cho Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hữu Phúccvs weekly sale cvs print prescription savings cards. Trường đại học kinh tế quốc dân- Hà Nội.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 651-656. Năm 2015.
(Dec 28 2015 11:33AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Expropriation and compensation under International Investment Law: legal lessons for Vietnam. Authors: Ths. Nguyễn Hữu Phúc. WCBM, Hàn Quốc. Pages: 493-500. Year 2016. (Sep 20 2016 10:29AM)
  
 Khen thưởng
[1] Đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật công đoàn" toàn quốc.. Năm: 2015.
[2] Chiến sỹ thi đua. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn