Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 HTXRD and XRD-DSC study of crystalline-noncrystalline phase transition of sucrose
crystals
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Son Van Phung, Miwako Takahashi, Ken-ichi Ohshima
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: XXI Congress of the International Union of Crystallography (23-31 August 2008, Osaka)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: A64;Từ->đến trang: C383-384;Năm: 2008
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn