Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

QUỐC TẾ:
[1]Article: Influence of 0.03 wt.% carbon-black addition on the performance of Sn – 3.5Ag lead-free solder. Authors: Phung Son Van, Akira Fujitsuka and Ken-ichi Ohshima. Journal of Electronic Materials (Impact factor in 2009 : 1.428). No: Accepted. Pages: ---. Year 2012. (Mar 9 2012 10:03AM)
[2]Article: Kinetics of Crystalline-Noncrystalline Phase Transition in Sucrose. Authors: Phung Van SON, Taro FUJITA and Ken-ichi OHSHIMA. Journal of the Physical Society of Japan (Impact factor in 2009 : 2.572)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 79. Pages: 034603-1-3. Year 2010.
(Mar 9 2012 9:58AM)
[3]Presentations: HTXRD and XRD-DSC study of crystalline-noncrystalline phase transition of sucrosecrystals. Authors: Son Van Phung, Miwako Takahashi, Ken-ichi Ohshima
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. XXI Congress of the International Union of Crystallography (23-31 August 2008, Osaka)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Pages: C383-384. Year 2008.
(Mar 9 2012 9:51AM)
[4]Presentations: Search for the new Pb-free solder materials. Authors: Son Van Phung, Akira Fujitsuka, Ken-ichi Ohshima. Joint Conference of the Asian Crystallographic Association and the Crystallographic Society of Japan (20-23 November 2006, Tsukuba). Pages: ---. Year 2006. (Mar 9 2012 9:49AM)
[5]Presentations: Study on the structure of the low melting temperature lead-free solders 低融点鉛フリー半田の構造学的研究. Authors: Phung Van Son・松岡康二・大嶋建一. CrystallographicSociety of Japan 2005. Pages: II-14. Year 2005. (Mar 9 2012 9:35AM)
[6]Article: Viscous Potential Flow Analysis of Kelvin-Helmholtz Instability of a Liquid Sheet inbetween Gases. Authors: FUNADA Toshio , YAMASHITA Susumu , KUWANA Yoshikazu , FUNADATakakazu , MAEHARA Takanori , RAJENDRA Mayoran , ISAMI Daichi , PHUNGSon Van. Memoirs of Numazu College of Technology. No: 38. Pages: 39-48. Year 2004. (Mar 9 2012 9:18AM)
[7]Article: Enhancement and Management of Creative Learning System for Foreign Students. Authors: FUNADA Toshio , KUWANA Yoshikazu , YAMASHITA Susumu , Yahya MohdAzhan Bin Mohd Noor , KOSUGI Mamoru , Mayoran Rajendra , Son Phung Van ,ISAMI Daichi , KOBAYASHI Kouya , KAGEYAMA Manabu. Memoirs of Numazu College of Technology
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 37. Pages: 87-89. Year 2003.
(Mar 9 2012 9:16AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn