Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,819,312

 Nghiên cứu công nghệ LibGDX trong việc xây dựng ứng dụng hỗ trợ học tiếng anh chuyên ngành
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hà Thị Minh Phương, Văn Đỗ Cẩm Vân
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng Số 5(114).2017-Quyển 2; Số: 114;Từ->đến trang: 114;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, phương pháp dạy học truyền thống kết hợp với việc học dựa trên trò chơi đã được các nhà nghiên cứu tập trung trên nhiều chủ đề và lĩnh vực khác nhau[1]. Từ kết quả thực nghiệm, thu thập dữ liệu để phân tích và đánh giá kết quả của người học thì việc ứng dụng sự kết hợp này trong giảng dạy môn Anh văn chuyên ngành đã mang lại hiệu quả cao cho người học cũng như người dạy. Vì vậy, trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu và ứng dụng công nghệ LibGDX để thiết kế một ứng dụng hỗ trợ học tiếng Anh với mục đích tạo ra một moi trường học tập thú vị hơn giúp người học có thể học các kỹ năng tiếng Anh một cách trực quan và hiệu quả tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin.
ABSTRACT
In recent years, digital game-based learning which integrates with traditional learning methods has attracted much attention from researchers in a variety of fields and subjects.From the experimental results and data collection, we analyze and evaluate the learning outcome of students. The game-based learning has been applied to teach English for Information Technology and brought high efficiency for both leaners and instructors. In the paper, we apply LibGDX technology to develop an English game-based learning application The game creates an exciting environment and supports students in learning English skills such as listening and spelling visually and effectively at College of Information Technology.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn