Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,819,571

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lập trình hướng đối tượng và Java cơ bản
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên đại học  Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng
[2]Anh văn chuyên ngành
Ngành: Công nghệ thông tin
 2017 Sinh viên đại học  Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng
[3]Ngôn ngữ lập trình C#.NET, Lập trình Web với ASP.NET
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn