Phạm Ngọc Tùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,788,097

 
Mục này được 2706 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Ngọc Tùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  27/06/1977
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Polymer; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Hóa; Tại: Umeå university
Dạy CN: Công nghệ vật liệu Polymer.
Lĩnh vực NC: Vật liệu và xúc tác sử dụng trong năng lượng tái tạo
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 842743; Mobile: 0905670950
Email: pntung@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2000-2004: Kỹ sư, công tác tại công ty Cao su Đà Nẵng (DRC)
2004-2006: Nghiên cứu viên, công tác tại Trung tâm nghiên cứu Vật liệu Polymer, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
2006-2010: Giảng viên, Khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
2010-2012: Học thạc sĩ, trường Đại học Umea, Thụy Điển
2012-2016: Nghiên cứu sinh, trường Đại học Umea, Thụy Điển
2016-2019: Giảng viên, Khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
2019-2021: Postdoc (sau Tiến sĩ), trường Đại học Umea, Thụy Điển
2021-nay: Giảng viên, Khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo điện cực thủy phân nước trên cơ sở sử dụng hệ đồng xúc tác nickel và cobalt oxide trên nền điện cực xốp carbon có cấu trúc 3D. Chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Tùng. Mã số: B2018 – ĐN02 – 48. Năm: 2020. (Jan 3 2020 8:34AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo điện cực thủy phân nước trên cơ sở điện cực cácbon xốp có cấu trúc 3D dẫn xuất từ xốp melamine. Chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Tùng. Thành viên: TS. Phan Thế Anh, TS. Dương Thế Hy, ThS. Võ Công Tuấn. Mã số: T2017-02-101. Năm: 2018. (Apr 24 2019 1:27PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Core–Shell Carbon Nanofibers-NiFe Structure on 3D Porous Carbon Foam: Facilitating a Promising Trajectory toward Decarbonizing Energy Production. Authors: Tung Ngoc Pham, Ajaikumar Samikannu, Zsuzsanna Vincze, Peter Zettinig, Solomon Tesfalidet, Thomas Wågberg, Jyri‐Pekka Mikkola. Advanced Sustainable Systems. No: 2022. Pages: 2200310. Year 2022. (Nov 24 2022 8:46AM)
[2]Article: NiCo Nanoneedles on 3D Carbon Nanotubes/Carbon Foam Electrode as an Efficient Bi-Functional Catalyst for Electro-Oxidation of Water and Methanol. Authors: Tung Ngoc Pham, Ajaikumar Samikannu, Solomon Tesfalidet, Thomas Wågberg, Jyri-Pekka Mikkola. Catalysts/MDPI publisher. No: 11. Pages: 500. Year 2021. (Nov 3 2021 3:04PM)
[3]Article: Preparation and Application of Efficient Biobased Carbon Adsorbents Prepared from Spruce Bark Residues for Efficient Removal of Reactive Dyes and Colors from Synthetic Effluents. Authors: Glaydson Simões dos Reis, Sylvia H Larsson, Mikael Thyrel, Tung Ngoc Pham, Eder Claudio Lima, Helinando Pequeno de Oliveira, Guilherme L Dotto. Coatings_MDPI publisher. No: 7. Pages: 772. Year 2021. (Nov 3 2021 3:07PM)
[4]Article: Application of design of experiments (DoE) for optimised production of micro-and mesoporous Norway spruce bark activated carbons. Authors: Glaydson Simões dos Reis, Sylvia H Larsson, Manon Mathieu, Mikael Thyrel, Tung Ngoc Pham. Biomass Conversion and Biorefinery. No: 11. Pages: 1-19. Year 2021. (Nov 3 2021 3:10PM)
[5]Article: Screening of active solid catalysts for esterification of tall oil fatty acids with methanol. Authors: Jaroslav Kocík, Ajaikumar Samikannu, Hasna Bourajoini, Tung Ngoc Pham, Jyri-Pekka Mikkola, Martin Hájek, Libor Čapek. Elsevier/Journal of cleaner production. No: 155. Pages: 34-38. Year 2017. (Feb 27 2018 1:43PM)
[6]Article: Gas phase synthesis of isopropyl chloride from isopropanol and HCl over alumina and flexible 3-D carbon foam supported catalysts. Authors: Natalia Bukhanko, Christopher Schwarz, Ajaikumar Samikannu, Tung Ngoc Pham, William Siljebo, Johan Wärnå, Andrey Shchukarev, Anne-Riikka Rautio, Krisztian Kordás, Jyri-Pekka Mikkola. Elsevier/Applied Catalysis A: General. No: 542. Pages: 212-225. Year 2017. (Feb 27 2018 1:46PM)
[7]Article: Robust hierarchical 3D carbon foam electrode for efficient water electrolysis. Authors: Tung Ngoc Pham, Tiva Sharifi, Robin Sandström, William Siljebo, Andrey Shchukarev, Krisztian Kordas, Thomas Wågberg, Jyri-Pekka Mikkola. Nature Publishing Group/Scientific Reports. No: 7. Pages: 6112. Year 2017. (Feb 27 2018 1:48PM)
[8]Article: Catalytic hydrogenation of d-xylose over Ru decorated carbon foam catalyst in a SpinChem® rotating bed reactor. Authors: Tung Ngoc Pham, Ajaikumar Samikannu, Anne-Riikka Rautio, Koppany L Juhasz, Zoltan Konya, Johan Wärnå, Krisztian Kordas, Jyri-Pekka Mikkola. Springer US/Topics in catalysis. No: 59. Pages: 1165-1177. Year 2016. (Feb 27 2018 1:38PM)
[9]Article: Industrially benign super-compressible piezoresistive carbon foams with predefined wetting properties: from environmental to electrical applications. Authors: Tung Ngoc Pham, Ajaikumar Samikannu, Jarmo Kukkola, Anne-Riikka Rautio, Olli Pitkänen, Aron Dombovari, Gabriela Simone Lorite, Teemu Sipola, Geza Toth, Melinda Mohl, Jyri-Pekka Mikkola, Krisztian Kordas. Nature Publishing Group/Scientific Reports. No: 4. Pages: 6933. Year 2014. (Feb 27 2018 1:33PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]

Three-dimensional structured carbon foam:

Synthesis and Applications
Chủ biên: Phạm Ngọc Tùng. Nơi XB: Umeå University. Năm 2016.(Feb 27 2018 1:54PM)

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn