Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

QUỐC TẾ:
[1]Article: Screening of active solid catalysts for esterification of tall oil fatty acids with methanol. Authors: Jaroslav Kocík, Ajaikumar Samikannu, Hasna Bourajoini, Tung Ngoc Pham, Jyri-Pekka Mikkola, Martin Hájek, Libor Čapek. Elsevier/Journal of cleaner production. No: 155. Pages: 34-38. Year 2017. (Feb 27 2018 1:43PM)
[2]Article: Gas phase synthesis of isopropyl chloride from isopropanol and HCl over alumina and flexible 3-D carbon foam supported catalysts. Authors: Natalia Bukhanko, Christopher Schwarz, Ajaikumar Samikannu, Tung Ngoc Pham, William Siljebo, Johan Wärnå, Andrey Shchukarev, Anne-Riikka Rautio, Krisztian Kordás, Jyri-Pekka Mikkola. Elsevier/Applied Catalysis A: General. No: 542. Pages: 212-225. Year 2017. (Feb 27 2018 1:46PM)
[3]Article: Robust hierarchical 3D carbon foam electrode for efficient water electrolysis. Authors: Tung Ngoc Pham, Tiva Sharifi, Robin Sandström, William Siljebo, Andrey Shchukarev, Krisztian Kordas, Thomas Wågberg, Jyri-Pekka Mikkola. Nature Publishing Group/Scientific Reports. No: 7. Pages: 6112. Year 2017. (Feb 27 2018 1:48PM)
[4]Article: Catalytic hydrogenation of d-xylose over Ru decorated carbon foam catalyst in a SpinChem® rotating bed reactor. Authors: Tung Ngoc Pham, Ajaikumar Samikannu, Anne-Riikka Rautio, Koppany L Juhasz, Zoltan Konya, Johan Wärnå, Krisztian Kordas, Jyri-Pekka Mikkola. Springer US/Topics in catalysis. No: 59. Pages: 1165-1177. Year 2016. (Feb 27 2018 1:38PM)
[5]Article: Industrially benign super-compressible piezoresistive carbon foams with predefined wetting properties: from environmental to electrical applications. Authors: Tung Ngoc Pham, Ajaikumar Samikannu, Jarmo Kukkola, Anne-Riikka Rautio, Olli Pitkänen, Aron Dombovari, Gabriela Simone Lorite, Teemu Sipola, Geza Toth, Melinda Mohl, Jyri-Pekka Mikkola, Krisztian Kordas. Nature Publishing Group/Scientific Reports. No: 4. Pages: 6933. Year 2014. (Feb 27 2018 1:33PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn