Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TQM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP XÂY DỰNG
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Quang Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại Học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
; Số: 6(41).2010;Từ->đến trang: 44-50;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn