Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ CAO TẦNG TẠI VIỆT NAM Ở GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Quang Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại Học Đà Nẵng; Số: 8(57)2012;Từ->đến trang: 48;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn