Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng và đề xuất ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM trong doanh nghiệp xây lắp xây dựng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: T2014-02-112 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn