Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,746,439

 PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TỈNH KON TUM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thị Nhung
Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ đại học Đà Nẵng; Số: 2;Từ->đến trang: 56-62;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phát triển sản phẩm thủ công truyền thống nói chung, sản phẩm thủ công mỹ nghệ nói riêng ở Kon Tum là yêu cầu cấp thiết nhằm phát huy nội lực của địa phương, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất-kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh vẫn còn yếu, chưa tạo được chuyển biến lớn, giá trị sản xuất chưa cao. Trong phạm vi bài viết, tác giả nghiên cứu làm rõ thực trạng phát triển nghề thủ công nói chung và sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị về phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở tỉnh Kon Tum.
ABSTRACT
Development of traditional craft industry in general and handicraft products in Kon Tum province in particular is an urgent need to mobilize local resources, contribute to job creation, increase income, bring economics restructuring and preserve cultural identity. However, handicrafts production and trade in the province remain underdeveloped and have not made major changes as well as the value of products are still low. This article focuses on development situation of craft industry in general and handicraft products of ethnic groups in Kon Tum province in particular. Based on the result of this research, the author proposes some recommendations on developing handicraft goods in Kon Tum province.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn