Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,746,220

 NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM MÂY TRE ĐAN TẠI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ - KHU VỰC BẮC TÂY NGUYÊN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thị Nhung Phan Thị Thanh Trúc
Nơi đăng: International conference: Vietnam's economic development in the process of international integration; Số: tập 2;Từ->đến trang: 906-917;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Nghiên cứu tiến hành khảo sát các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị mây tre đan của người dân tộc thiểu số khu vực Bắc Tây Nguyên bao gồm các nông hộ sản xuất, thương lái thu gom, công ty sản xuất mây tre, du khách tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở tiếp cận liên kết chuỗi giá trị và phân tích lợi thế cạnh tranh ngành hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện chuỗi giá trị có 2 kênh phân phối chính. Phân phối lợi ích đang không có lợi cho người nông dân, mức lợi nhuận thu được thấp khiến người đồng bào bỏ nghề. Qua phân tích ma trận SWOT, nghiên cứu thấy được hiện nay ngành hàng này còn khá nhiều hạn chế như khó tiếp cận thị trường, nguồn nguyên vật liệu, lợi ích thấp… Đó là cơ sở để đề xuất những giải pháp cải thiện và nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng này
ABSTRACT
Research conducted the survey of 146 actors in the value chain from rattan minorities in North Highlands, including growers, traders collected and rattan production company in the commune Dak Ha, Chu Se Kontum and Gia Lai province. The study was carried out on the basis of joint approach and value chain analysis of industry competitive advantage. The study results showed that the current value chain has 2 major distribution channels. Distribution of benefits is not beneficial to the farmers, the low level of profitability that people who quit. Through SWOT analysis matrix, the current study shows this sector is still quite limited and difficult access to markets, sources of raw materials, low interest ... That is the basis for proposed solutions to improve and enhance the value chain of this industry.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn