Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sử dụng hiệu quả thông tin kênh truyền trong truyền dẫn MIMO đa người dùng.
Chủ nhiệm:  Phan Thị Quỳnh Hương; Thành viên:  
Số: T2014-07-01 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Trong truyền thông vô tuyến, thông tin kênh truyền tại máy phát (CSIT) đóng vai trò rất quan trọng. Đối với truyền điểm  - điểm, CSIT chỉ ảnh hưởng đến độ lợi về công suất, còn trong truyền đa người dùng, thông số này còn được xem là độ lợi ghép kênh. Ví dụ như trong kênh truyền MIMO quảng bá, CSIT được sử dụng để gởi đồng thời thông tin từ có nhiều đường đến các máy thu khác nhau, hoặc trong kênh truyền có nhiễu, CSIT được sử dụng để hiệu chỉnh nhiễu tại các máy thu để giảm sự kết hợp của nhiễu. Thực tế, để thực hiện độ lợi trên lý thuyết của các kỹ thuật này không dễ dàng. Trong các mô hình có SNR cao, độ lợi ghép kênh được cung cấp bởi các kỹ thuật này là thông số rất quan trong, mà hiệu suất của các kỹ thuật này lại nhảy cảm với độ chính xác của CSIT. Tuy nhiên, việc dự đoán CSIT một cách chính xác là rất khó, đặc biệt là trong các hệ thống phân chia theo tần số, thông tin kênh truyền sẽ được đo tại máy thu, ròi gởi phản hội lại cho máy phát. Sự phản hồi này không chính xác là do: 1) Lỗi lượng tử, 2) Trễ. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về chủ đề 1), nên đề tài này tập trung là trễ truyền phản hồi.
walgreens prints coupons open free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn