Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu đặc tính hấp phụ hydrocarbon của vật liệu xốp trên cơ sở ống nano carbon
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Lê Phước Hải, Biện Quốc Đạo, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 4A;Từ->đến trang: 97-101;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vật liệu xốp được tổng hợp từ ống nano carbon (CNT-foam) sau khi chức hóa bằng axit citric ở nhiệt độ thấp, trong khoảng nhiệt độ từ 320 oC đến 350 oC và được đặc trưng bằng phương pháp hấp phụ-giải hấp đẳng nhiệt nito ở 77K và phương pháp phân tích cấu trúc bề mặt vật liệu bằng hiển vi điện tử quét (SEM). Khả năng hấp phụ của vật liệu được xác định bằng cách đo độ hấp phụ Toluen được phân tán trong môi trường nước. Kết quả cho thấy vật liệu xốp CNT-foam tổng hợp được tại nhiệt độ 330 oC có khả năng hấp phụ tốt tối đa lượng Toluene trong nước, và có hiệu quả hấp phụ tốt hơn sau khi nung vật liệu xốp ở nhiệt độ cao.
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
Porous material prepared from carbon nanotubes (CNT-foam) suchrose and citric acid by low temperature chemical function at different temperature from 320 oC - 350 oC and characterized by nitrogen adsorption - desorption isothermal at 77K and scanning electron spectroscopy (SEM). The adsorption properties of material were evaluated by cleaning-up toluene, fuel oil on the water or by diluted toluene containated in water. The result shows that CNT-foam material synthesized at temperature of 330 oC can adsorb the maximun amount of surface toluene. After annealing in argon at hight temperature, the material shows the higher adsorption efficiency of contaminated toluene.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn