Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tổng hợp Graphene đa lớp trên lá đồng bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi . Tác giả: Trương Hữu Trì*, Lê Gia Trung, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Đình Lâm*. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 7. Trang: 84-87. Năm 2017. (Oct 3 2019 2:42PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu đặc tính hấp phụ hydrocarbon của vật liệu xốp trên cơ sở ống nano carbon. Tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Lê Phước Hải, Biện Quốc Đạo, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 4A. Trang: 97-101. Năm 2015.
(Sep 9 2015 2:08PM)
[3]Bài báo: TÍNH KIỂM TRA HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT TRONG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG. Tác giả: Lê Ngọc Trung, Phan Thanh Sơn. Tạp Chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(50). Trang: 65-75. Năm 2012. (Apr 8 2014 2:18PM)
[4]Bài báo: TỔNG HỢP NANO TIO2 DẠNG ỐNG (TIO2 NANOTUBES) BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT. Tác giả: Phạm Như Phương, Phan Thanh Sơn, Lê Văn Long, Nguyễn Ngọc Tuân, Nguyễn Đình Lâm. Tạp Chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 42. Trang: 77-83. Năm 2011. (Apr 8 2014 2:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Dry reforming of methane over calcium-deficient hydroxyapatite supported cobalt and nickel catalysts. Authors: Thi Quynh Tran, Doan Pham Minh, Thanh Son Phan, Quoc Nghi Pham, Hoan Nguyen Xuan. Chemical Engineering Science. No: 228. Pages: 115975. Year 2020. (Aug 13 2020 10:38AM)
[2]Article: Hydroxyapatite supported bimetallic cobalt and nickel catalysts for syngas production from dry reforming of methane. Authors: Thanh Son Phan, Abdoul Razac Sane, Bruna Rêgo de Vasconcelos, Ange Nzihou, Patrick Sharrock, Didier Grouset, Doan Pham Minh. Applied Catalysis B: Environmental. No: 224. Pages: 310-321. Year 2018. (Oct 3 2019 2:07PM)
[3]Article: Upgrading greenhouse gases (methane and carbon dioxide) into syngas using nickel-based catalysts. Authors: Bruna Rego de Vasconcelos, Doan Pham Minh, Nathalie Lyczko, Thanh Son Phan, Patrick Sharrock, Ange Nzihou. Tạp chí Fuel. No: 226. Pages: 195-203. Year 2018. (Oct 3 2019 2:09PM)
[4]Article: Thermodynamic Equilibrium Study of Methane Reforming with Carbon Dioxide, Water and Oxygen. Authors: Doan Pham Minh, Thanh Son Phan, Didier Grouset, and Ange Nzihou
. Journal of Clean Energy Technologies. No: 4. Pages: 309-314. Year 2018.
(Oct 3 2019 2:11PM)
[5]Article: Synthesis of carbon nanotube/titanate nanotube composites with photocatalytic activity for H 2 S oxidation. Authors: Thu Ha Thi Vu, Hang Thi Au, Thu Trang Thi Nguyen, Manh Hung Do, Minh Tu Pham, Duy Hung Bui, Thanh Son Phan & Dinh Lam Nguyen. Journal of Sulfur Chemistry. No: 3. Pages: 264-278. Year 2017. (Oct 3 2019 2:35PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn