Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,496,523

 Hydroxyapatite supported bimetallic cobalt and nickel catalysts for syngas production from dry reforming of methane
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thanh Son Phan, Abdoul Razac Sane, Bruna Rêgo de Vasconcelos, Ange Nzihou, Patrick Sharrock, Didier Grouset, Doan Pham Minh
Nơi đăng: Applied Catalysis B: Environmental; Số: 224;Từ->đến trang: 310-321;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Hydroxyapatite (HAP, Ca10(PO4)6(OH)2) has all the criteria of a catalyst support, in particular its high thermal stability. However it is still less studied in the heterogeneous catalysis. For the first time, hydroxyapatite supported bimetallic Co-Ni catalysts were prepared and evaluated in the dry reforming of methane (DRM) process. Nanoparticles containing both nickel and cobalt were well formed on the surface of HAP by conventional impregnation methods. No modification of HAP structure was observed after metals deposition. DRM reaction was carried out at 700–750 °C and around 1.6 bar, using a fixed-bed reactor which was fed with a mixture of 20%vol CH4, 20%vol CO2 and 60%vol N2. CH4 and CO2 conversion reached up to 60 and 68% at 700 °C, respectively, and 73 and 79% at 750 °C, respectively during long reaction times of 50–160 h. Water as a by-product could be quantified along the catalytic reaction …
ABSTRACT
Hydroxyapatite (HAP, Ca10(PO4)6(OH)2) has all the criteria of a catalyst support, in particular its high thermal stability. However it is still less studied in the heterogeneous catalysis. For the first time, hydroxyapatite supported bimetallic Co-Ni catalysts were prepared and evaluated in the dry reforming of methane (DRM) process. Nanoparticles containing both nickel and cobalt were well formed on the surface of HAP by conventional impregnation methods. No modification of HAP structure was observed after metals deposition. DRM reaction was carried out at 700–750 °C and around 1.6 bar, using a fixed-bed reactor which was fed with a mixture of 20%vol CH4, 20%vol CO2 and 60%vol N2. CH4 and CO2 conversion reached up to 60 and 68% at 700 °C, respectively, and 73 and 79% at 750 °C, respectively during long reaction times of 50–160 h. Water as a by-product could be quantified along the catalytic reaction …
[ phan et al. - 2018 - hydroxyapatite supported bimetallic cobalt and nic.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn