Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,569,060

 Synthesis of carbon nanotube/titanate nanotube composites with photocatalytic activity for H2S oxidation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thu Ha Thi Vu, Hang Thi Au, Thu Trang Thi Nguyen, Manh Hung Do, Minh Tu Pham, Duy Hung Bui, Thanh Son Phan & Dinh Lam Nguyen
Nơi đăng: Journal of Sulfur Chemistry; Số: 3;Từ->đến trang: 264-278;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Composites of carbon nanotubes – titanate nanotubes (MWNTs/ TNTs) – were successfully synthesized by the hydrothermal reaction process. The morphology of the MWNTs/TNTs composites was observed by transmission electron microscopy. Fourier transform infrared spectroscopy was used to characterize the molecular interactions between TNTs and MWNTs in the composites. The X-ray diffraction of TNTs and MWNTs/TNTs composites exhibited the existence of titanate phase (100), (102), (020) and (422). The charge recombination of MWNTs/TNTs composites was examined by photoluminescence spectrum. The photocatalytic activity of TNTs and MWNTs/TNTs composites was evaluated on the basis of the model oxidation reaction of H2S.
ABSTRACT
Composites of carbon nanotubes – titanate nanotubes (MWNTs/ TNTs) – were successfully synthesized by the hydrothermal reaction process. The morphology of the MWNTs/TNTs composites was observed by transmission electron microscopy. Fourier transform infrared spectroscopy was used to characterize the molecular interactions between TNTs and MWNTs in the composites. The X-ray diffraction of TNTs and MWNTs/TNTs composites exhibited the existence of titanate phase (100), (102), (020) and (422). The charge recombination of MWNTs/TNTs composites was examined by photoluminescence spectrum. The photocatalytic activity of TNTs and MWNTs/TNTs composites was evaluated on the basis of the model oxidation reaction of H2S.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn