Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,496,592

 Green synthesis of microalgae-based carbon dots for decoration of TiO2 nanoparticles in enhancement of organic dye photodegradation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Thi Vu Nu, Nhu Hoa Thi Tran, Phuoc Loc Truong, Bach Thang Phan, Minh Tuan Nguyen Dinh, Van-Phuc Dinh, Thanh Son Phan, Seongmoon Go, Mincheol Chang, Kieu The Loan Trinh, Vinh Van Tran
Nơi đăng: Tap chi Environmental research; Số: Vol. 206, 112631;Từ->đến trang: 112631;Năm: 2022
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
TiO2 is a well-known semiconductor used widely in the photocatalyst field, but its photocatalytic applications are hampered by a fast electron-hole recombination rate and low visible light absorption due to a wide-band-gap energy. Herein, we present a simple, low cost, and green approach to obtain carbon dots from microalgae, namely microalgae-based carbon dots (MCDs), using an unprecedented microwave-assisted treatment. The MCDs were successfully decorated on the surface of TiO2 nanoparticles. The as-prepared composite exhibited a superior photodegradation of methylene blue, compared with pristine TiO2 (83% and 27%, respectively) under visible light irradiation. The MCDs in TiO2-MCDs serve as electron reservoirs to trap photoinduced electrons and as photosensitizers for the improvement of visible light absorption; both factors play an important role in the improvement of the TiO2 photocatalytic activity. Furthermore, the as-prepared composite photocatalyst also exhibits high photostability and recyclability during the photodegradation of methylene blue. Therefore, this work provides an original approach to the development of environmentally friendly and highly effective photocatalysts for the treatment of various organic pollutants, which can go a long way toward ensuring a safe and sustainable environment.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn