Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,497,039

 Hydrogen production from biogas: Process optimization using ASPEN Plus®
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thanh Son Phan, Doan Pham Minh, Fabienne Espitalier, Ange Nzihou, Didier Grouset
Nơi đăng: International Journal of Hydrogen Energy; Số: (In Press);Từ->đến trang: (In Press);Năm: 2022
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This work is part of the VABHYOGAZ (valorization of biogas into hydrogen) program, which targeted the industrial deployment of hydrogen production from biogas in France. To-date, different processes of methane reforming, such as steam reforming of methane (SRM), dry reforming of methane (DRM) and tri-reforming of methane (TRM), have been studied in the literature, but only SRM is applied at industrial scale. Since SRM is an energy-intensive process, a critical analysis of these routes for hydrogen production from biogas is indispensable for process optimization. This has been addressed in this work, by using ASPEN Plus® simulation. Different global processes of hydrogen production from biogas, via DRM, SRM, or TRM, with or without tail gas recycling, have been studied. Among them, hydrogen production using TRM technique (H2-TRM0.3C process) with a partial recycling of tail gas (30%) was found to be the best option, leading to the highest hydrogen production rate and the best energy yield. H2-TRM0.3C process was also found to be more efficient than the actual industrial process (H2-REF), which is based on SRM technique. Under the same conditions, H2-TRM0.3C process led to a higher H2 production (8.7% more), a lower total energy consumption (18.6% less), and a lower waste heat generation (15.4% less), in comparison with the actual industrial process (H2-REF).
[ hydrogen production from biogas process optimization using aspen plus.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn