Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hydrogen Production From Biogas Reforming: An Overview of Steam Reforming, Dry Reforming, Dual Reforming, and Tri-Reforming of Methane
Chủ biên: Catherine Azzaro-Pantel; Đồng tác giả: Doan Pham Minh, Tan Ji Siang, Dai-Viet N Vo, Thanh Son Phan, Cyrille Ridart, Ange Nzihou, Didier Grouset
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Elsevier; Mã số: 978-0-12-811197-0 ;Năm XB: 2018
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
TÓM TẮT
Green hydrogen can be produced from biogas as a renewable resource using a multistep process, including mainly biogas reforming, water-gas-shift reaction, and hydrogen separation. This chapter is focused on different methane reforming processes: steam reformingdry reforming, dual reforming, and tri-reforming. In fact, only steam methane reforming (SMR) has been commercialized, but it is well known as a highly energy intensive process. Thus, alternative processes, such as dry, dual, and tri-reforming, are being developed. These solutions are significantly interesting for biogas reforming because of its high carbon dioxide content, which can be used as an oxidant. For each process, different aspects will be presented, including: thermodynamic equilibrium, process at industrial scale or research laboratory development, kinetic models, and mechanistic study.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn