Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,744

 Good coups, bad coups: evidence from Thailand’s financial markets
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Sutsarun Lumjiak, Nguyen Thi Thieu Quang, Christopher Gan, Sirimon Treepongkaruna
Nơi đăng: Investment Management and Financial Innovations; Số: 15;Từ->đến trang: 68-86;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This study investigates the short-run and long-run impact of coups on Thailand’s financial markets. Using daily data from the stock and foreign exchange markets during the period 2005–2017, the study shows (1) both coups in 2006 and in 2014 exert short-run impact on Thailand’s stock and foreign exchange markets; (2) however, the direction and magnitude of impact are different and opposite in the two coups; and (3) in the long run, the coups exhibit minimal impact on the currency market, but induce better market performance (positive return and decrease in the return volatility) despite an increase in liquidity risk of the stock market. Against common beliefs about negative consequences of the coup d’états, this study suggests that the uncertainty surrounding coups can bring good investment opportunities for investors to earn abnormal profits. Moreover, in the long term, the coup can drive the country to better stability and development.
ABSTRACT
This study investigates the short-run and long-run impact of coups on Thailand’s financial markets. Using daily data from the stock and foreign exchange markets during the period 2005–2017, the study shows (1) both coups in 2006 and in 2014 exert short-run impact on Thailand’s stock and foreign exchange markets; (2) however, the direction and magnitude of impact are different and opposite in the two coups; and (3) in the long run, the coups exhibit minimal impact on the currency market, but induce better market performance (positive return and decrease in the return volatility) despite an increase in liquidity risk of the stock market. Against common beliefs about negative consequences of the coup d’états, this study suggests that the uncertainty surrounding coups can bring good investment opportunities for investors to earn abnormal profits. Moreover, in the long term, the coup can drive the country to better stability and development.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn