Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Vai trò của Ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thiều Quang & Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Hội thảo khoa học quốc gia về Tài chính - Ngân hàng (DCFB 2020). Trang: 2020. Năm 2020. (Aug 11 2020 9:54AM)
[2]Bài báo: Tác động của cạnh tranh ngân hàng đến hiệu lực truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. Tác giả: Phan Đình Anh, Nguyễn Thị Thiều Quang. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 235. Trang: 41-59. Năm 2017. (Nov 2 2017 6:24AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu tác động can thiệp của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường ngoại hối Việt Nam - Vận dụng mô hình GARCH(1,1). Tác giả: Nguyễn Thị Thiều Quang, Nguyễn Thị Diệu Ánh, Phan Thị Thanh Phương & Dương Thị Thanh Hương . Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3. Trang: 65-74. Năm 2015. (Nov 2 2017 6:34AM)
[4]Tham luận: Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam. Tác giả: Lê Phương Dung, Nguyễn Hoà Nhân, Nguyễn Thị Thiều Quang . Hội thảo Ngân hàng Việt Nam: bối cảnh và triển vọng. Trang: 298-307. Năm 2014. (Nov 2 2017 6:45AM)
[5]Bài báo: Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam. Tác giả: Lê Phương Dung, Nguyễn Hoà Nhân, Nguyễn Thị Thiều Quang . Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 207. Trang: 37-45. Năm 2014. (Nov 2 2017 6:46AM)
[6]Tham luận: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam hướng đến sự phát triển bền vững. Tác giả: Nguyễn Thị Thiều Quang . Hội Thảo Khoa Học Quốc Gia. Trang: 121-131. Năm 2013. (Nov 2 2017 6:47AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Impact of Microcredit on SMEs Performance in Malaysia. Authors: Rafiatul Adlin Hj Mohd Ruslan, Christopher Gan, Baiding Hu, Nguyen Thi Thieu Quang. International Journal of Business and Economics. No: 19. Pages: 109-130. Year 2020. (Aug 11 2020 9:45AM)
[2]Article: Accessibility to Microcredit by Small-and Medium-Sized Enterprises in Malaysia. Authors: Rafiatul Adlin Mohd Ruslan, Christopher Gan, Baiding Hu, Nguyen Thi Thieu Quang. International Journal of Business and Economics. No: 18. Year 2019. (Aug 11 2020 9:49AM)
[3]Article: Capital regulation and bank capital ratio – introduction of a new measurement. Authors: Quang Thi Thieu Nguyen, Christopher Gan and Zhaohua Li. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics. No: In press. Pages: In press. Year 2019. (Apr 20 2019 3:36PM)
[4]Article: Bank capital regulation: How do Asian banks respond?. Authors: Quang Thi ThieuNguyen, ChristopherGan, ZhaohuaLi. Pacific-Basin Finance Journal. No: 57. Pages: 101196. Year 2019. (Aug 25 2019 3:14PM)
[5]Article: Rural Credit Constraint and Informal Rural Credit Accessibility in China. Authors: Liqiong Lin, WeizhuoWang, Christopher Gan, David A. Cohen and Quang T.T Nguyen. Sustainability, MDPI Publisher. No: 11. Pages: 19-35. Year 2019. (Apr 20 2019 3:34PM)
[6]Article: Credit Constraints on Farm Household Welfare in Rural China: Evidence from Fujian Province. Authors: Liqiong Lin, WeizhuoWang, Christopher Gan and Quang T.T Nguyen. Sustainability, MDPI Publisher. No: 11(11). Pages: 1-19. Year 2019. (Jun 13 2019 10:56AM)
[7]Article: Capital regulation and bank balance sheet adjustments: a simultaneous approach. Authors: Quang Thi Thieu Nguyen, Christopher Gan, Zhaohua Li. Accounting and Finance. No: In press. Pages: In press. Year 2019. (Jun 13 2019 11:01AM)
[8]Article: Can Higher Capital Discipline Bank Risk: Evidence from a Meta-Analysis. Authors: Nguyen, Quang TT, Son TB Nguyen, and Quang V. Nguyen. Journal of Risk and Financial Management. No: 12 (3). Pages: 134. Year 2019. (Aug 25 2019 3:18PM)
[9]Article: Basel III: where should we go from here?. Authors: Quang Thi Thieu Nguyen. Journal of Financial Economic Policy. No: In press. Pages: In press. Year 2019. (Jun 13 2019 10:59AM)
[10]Article: Good coups, bad coups: evidence from Thailand’s financial markets. Authors: Sutsarun Lumjiak, Nguyen Thi Thieu Quang, Christopher Gan, Sirimon Treepongkaruna. Investment Management and Financial Innovations. No: 15. Pages: 68-86. Year 2018. (May 25 2018 12:46PM)
[11]Article: The development of Corporate Bond Markets: A cross-country analysis. Authors: Le, Phuong Dung, Nguyen, Manh Toan & Nguyen, Thi Thieu Quang. International Journal of Economics and Finance. No: 8. Pages: 50-57. Year 2016. (Nov 2 2017 6:26AM)
[12]Presentations: The development of Corporate Bond Markets: A cross-country analysis. Authors: Le, Phuong Dung & Nguyen, Thi Thieu Quang. The Second Asia-Pacific Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences. Pages: 1-11. Year 2015. (Nov 2 2017 6:43AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn