Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Rural Credit Constraint and Informal Rural Credit Accessibility in China
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Liqiong Lin, WeizhuoWang, Christopher Gan, David A. Cohen and Quang T.T Nguyen
Nơi đăng: Sustainability, MDPI Publisher; Số: 11;Từ->đến trang: 19-35;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper investigates the effects of rural households’ demographic characteristics on formal credit constraint, and explores the relationship between informal and formal lending in rural China. Using 2013 China’s Household Finance survey data, the authors apply probit regression models to investigate the effects of demographic factors on formal credit constraint and the household’s decision to borrow from informal credit sources. In addition, the endogenous switching regression model is applied to evaluate the impact of credit constraint on the welfare of rural farm households. The empirical evidence confirms that age, family size, annual household nonagricultural income, level of education, and history of informal borrowing have significant influence overcredit constraint. Moreover, annual household nonagricultural income, the presence of children, borrowing from social networks andmonthlycommunication expenses significantly impact rural households’ decision to utilise informal borrowing. Results from the endogenous switching regression model suggest that credit constraint by formal credit sources has no impact onhousehold consumption
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn