Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Credit Constraints on Farm Household Welfare in Rural China: Evidence from Fujian Province
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Liqiong Lin, WeizhuoWang, Christopher Gan and Quang T.T Nguyen
Nơi đăng: Sustainability, MDPI Publisher; Số: 11(11);Từ->đến trang: 1-19;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This study investigates the effect of demographic factors on formal and informal borrowing households in rural Fujian Province. The study tests whether credit constraint affects rural farmers' welfare in the studied region, using a probit regression and endogenous switching regression model to analyse data collected in 2017 from 960 farm households. Analysis shows that age, poverty, household size, and farmland size operate to constrain credit in formal borrowing. Results also indicate that level of education, farm land size and age have significant impacts on rural household borrowing from informal sources. The results from the endogenous switching model approach suggest that credit constraint does have a significant impact on rural farmers' consumption and welfare in Fujian province.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn