Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Impact of Microcredit on SMEs Performance in Malaysia
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Rafiatul Adlin Hj Mohd Ruslan, Christopher Gan, Baiding Hu, Nguyen Thi Thieu Quang
Nơi đăng: International Journal of Business and Economics; Số: 19;Từ->đến trang: 109-130;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This study investigates the relationship between access to microcredit and SMEs’ performance. Using survey data on SME’s owners/managers in Terengganu, Malaysia in 2016, the study investigates how access to microcredit affects SME sales and employment growth. Employing the Propensity Score Matching method (PSM), the study showed that SMEs with microcredit borrowing had their sales 25.6% to 25.7% higher than nonmicrocredit borrowers. After minimizing the selection bias from both observable and unobservable characteristics using Differences in Differences method (DID), the difference was much larger (28.7%). However, both PSM and DID analyses revealed no impact of microcredit access on SME employment growth. The Endogenous Switching Regression method (ESR) confirmed these findings.
ABSTRACT
This study investigates the relationship between access to microcredit and SMEs’ performance. Using survey data on SME’s owners/managers in Terengganu, Malaysia in 2016, the study investigates how access to microcredit affects SME sales and employment growth. Employing the Propensity Score Matching method (PSM), the study showed that SMEs with microcredit borrowing had their sales 25.6% to 25.7% higher than nonmicrocredit borrowers. After minimizing the selection bias from both observable and unobservable characteristics using Differences in Differences method (DID), the difference was much larger (28.7%). However, both PSM and DID analyses revealed no impact of microcredit access on SME employment growth. The Endogenous Switching Regression method (ESR) confirmed these findings.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn