Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Accessibility to Microcredit by Small-and Medium-Sized Enterprises in Malaysia
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Rafiatul Adlin Mohd Ruslan, Christopher Gan, Baiding Hu, Nguyen Thi Thieu Quang
Nơi đăng: International Journal of Business and Economics; Số: 18;Từ->đến trang: 3;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This study investigates the determinants of Malaysian SMEs’ accessibility to microcredit, because obtaining bank financing is not popular among small-scale enterprises. We employ logistic regression to analyze the key determinants of accessibility to microcredit among these SMEs. Using survey data on SMEs’ owners/managers in Terengganu, Malaysia in 2016, we find factors influencing microcredit accessibility include married, ethnicity, financial training, household income, age of enterprise, ownership, networking with nongovernmental organizations, networking with microfinance institutions, networking with business associations, and distance of business premises to the nearest microcredit provider.
ABSTRACT
This study investigates the determinants of Malaysian SMEs’ accessibility to microcredit, because obtaining bank financing is not popular among small-scale enterprises. We employ logistic regression to analyze the key determinants of accessibility to microcredit among these SMEs. Using survey data on SMEs’ owners/managers in Terengganu, Malaysia in 2016, we find factors influencing microcredit accessibility include married, ethnicity, financial training, household income, age of enterprise, ownership, networking with nongovernmental organizations, networking with microfinance institutions, networking with business associations, and distance of business premises to the nearest microcredit provider.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn