Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 An over view of stock price informativeness measurement: Literature research
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh ToànPhan Thị Đỗ Quyên
Nơi đăng: Proceeding of international conference on accounting & finance; Số: 2016;Từ->đến trang: 188-194;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Stock price informativeness indicates the amount of firm specific information impounded into stock price. Thus, informative stock price enhances efficiency of capital allocation among firms and within firms. This issue has implications for investors, managers and regulators. This paper summarizes different stock price informativeness proxies used in recent empirical studies to provide better understanding about stock price informativeness.
ABSTRACT
Stock price informativeness indicates the amount of firm specific information impounded into stock price. Thus, informative stock price enhances efficiency of capital allocation among firms and within firms. This issue has implications for investors, managers and regulators. This paper summarizes different stock price informativeness proxies used in recent empirical studies to provide better understanding about stock price informativeness.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn