Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,934,940

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Kế toán Kiểm toán. Số: 186. Trang: 31-34. Năm 2019. (Aug 19 2019 3:38PM)
[2]Bài báo: Sở hữu nước ngoài và quản trị lợi nhuận: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam. Tác giả: Phan Thị Đỗ Quyên, Nguyễn Hoàng Thảo Uyên. Tạp chí Kế toán Kiểm toán. Số: 6/2019. Trang: 22-25. Năm 2019. (Aug 19 2019 3:39PM)
[3]Bài báo: Quản trị lợi nhuận và tính thông tin của giá cổ phiếu. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Đặng Tùng Lâm, Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 257. Trang: 11-20. Năm 2018. (Aug 19 2019 3:36PM)
[4]Tham luận: Earnings management and stock price informativeness. Tác giả: Nguyen Manh Toan, Phan Thi Do Quyen. Proceeding of International Conference on Accounting and Finance 2018. Trang: 251-261. Năm 2018. (Nov 1 2018 3:56PM)
[5]Bài báo: Đo lường tính thông tin của giá cổ phiếu – Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. Số: 162. Trang: 21-15. Năm 2017. (Nov 1 2018 3:51PM)
[6]Bài báo: Cổ đông lớn và tính thông tin của giá cổ phiếu. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Đặng Tùng Lâm, Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 234. Trang: 40-48. Năm 2016. (Nov 1 2018 3:49PM)
[7]Bài báo: Các mô hình nhận diện hành vi điều chỉnh lợi nhuận: Nghiên cứu lý thuyết. Tác giả: Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. Số: 9/2016 (156). Trang: 39-43. Năm 2016. (Dec 7 2016 2:08PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu đo lường tính thông tin của giá cổ phiếu. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Tài chính. Số: 645. Trang: 22-24. Năm 2016. (Nov 1 2018 3:54PM)
[9]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin của hệ thống thông tin kế toán: Nghiên cứu lý thuyết. Tác giả: Phan Thị Đỗ Quyên. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia- Kế toán, kiểm toán trong quá trình hội nhập. Số: 1. Trang: 130-142. Năm 2014. (Mar 30 2016 8:53AM)
[10]Bài báo: Sự phát triển của các nghiên cứu về quản trị lợi nhuận. Tác giả: Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí khoa học công nghệ Đại Học Đà Nẵng. Số: 8(57). Trang: 1859-1531. Năm 2012. (Mar 30 2016 8:50AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An over view of stock price informativeness measurement: Literature research. Authors: Nguyễn Mạnh ToànPhan Thị Đỗ Quyên. Proceeding of international conference on accounting & finance. No: 2016. Pages: 188-194. Year 2016. (Dec 7 2016 2:05PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn