Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,537

 Các mô hình nhận diện hành vi điều chỉnh lợi nhuận: Nghiên cứu lý thuyết
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thị Đỗ Quyên
Nơi đăng: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán; Số: 9/2016 (156);Từ->đến trang: 39-43;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Điều chỉnh lợi nhuận là hành động của nhà quản trị nhằm đạt được lợi nhuận mục tiêu thông qua việc vận dụng các chính sách kế toán. Chính vì vậy, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến tính minh bạch của thông tin trên báo cáo tài chính và có tác động lớn đến sự phân bổ nguồn lực của nền kinh tế. Nghiên cứu này nhằm tổng hợp các mô hình nhận diện hành vi điều chỉnh lợi nhuận được vận dụng trong các nghiên cứu thực nghiệm điển hình trên thế giới, qua đó đánh giá ưu điểm và hạn chế của từng mô hình, tạo cơ sở cho việc lựa chọn mô hình phù hợp với bối cảnh cụ thể của Việt Nam.
ABSTRACT
Earnings management is coporation manager's action in order to meet target profit by applying accounting polices. Therefore, this directly affects information transpenrancy of financial reports and significantly influences resources allocation in an economy. This paper aims to summarize the models of dectecting earnings management that are applied in typical quantitave researchs over the world as well as evaluates strong and weak points of each model, in order to select suitable model in Vietnamese context.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn