Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,134,525

 A primary research on Open Innovation activities of SMEs in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Tăng Duệ Âu*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 12(109).2016;Từ->đến trang: 54;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đổi mới mở là một thuật ngữ mới trong nghiên cứu về kinh doanh. Đa số các nghiên cứu về đổi mới mở được thực hiện tại các nước phát triển hoặc các nước công nghiệp mới và rất ít những nghiên cứu được triển khai tại các nước đang phát triển như Việt Nam. Trong hơn ba mươi năm Việt Nam tiến hành đổi mới, nhiều doanh nghiệp đã triển khai thực hiện các hoạt động đổi mới mở. Qua phân tích dữ liệu thu thập từ 50 doanh nghiệp, bài viết sẽ đưa ra một bản tóm tắt về việc triển khai thực hiện các hoạt động đổi mới mở của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Nghiên cứu nhằm đóng góp cho các doanh nghiệp đề xuất một sô giải pháp tiềm năng trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh mang tính đổi mới.
ABSTRACT
Open Innovation (OI) is a new term in the literature of business administration. Although OI studies have been widely done in developed or newly industrialized countries, not many are observed in developing economies like Vietnam. An analysis of quantitative data collected from a survey of 50 enterprises, in both manufacturing and service sectors in Vietnam in this study presents an overview of the adoption of OI activities in the Vietnamese context. It is observed that over thirty years of Doi Moi adoption, more and more enterprises in Vietnam conduct OI activities along with its accelerative process of integration into the global economy. Venturing seems a dominant practice while foreign-invested firms are more likely to have more OI activities than the domestic ones. Implications from the analysis can help business partners with setting their strategic direction for more competitive capability in the new business context.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn