Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TOP-BASE TRONG XỬ LÝ ĐẤT NỀN CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Th.S Trần Đình Minh; Thành viên:  
Số: T2015-02-122 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Tóm tắt: Nội dung của bài báo trình bày những nghiên cứu tổng quan về phương pháp gia cố nền móng Top – Base trên nền đất yếu và phương pháp gia cố nền móng Top- base kết hợp với móng làm việc theo dạng móng bè. Cả hai phương pháp trên được mô hình trên phần mềm Plaxis. Kết hợp với những công trình ngoài thực tế đã áp dụng phương pháp gia cố nên móng Top – Base. Kết quả xuất từ phần mềm được đánh giá và kiểm chứng dựa trên kết quả thí nghiệm đo được từ công trình thực tế. Chứng minh được sự làm việc hiệu quả của phương pháp Top-Base để có thể áp dụng trong điều kiện Việt Nam.

Abstract: The contents of the paper presents an overview of research methods consolidation of foundation Top - Base on soft ground and consolidation of foundation method Top-base foundations working in conjunction with the foundation in the form raft foundation. Both methods are on Plaxis software model. Combined with the actual work outside the methods applied consolidation of foundationTop - Base. Results from software evaluation and verification based on the experimental results measured from the actual work. Demonstrate the effective working of the Top-Base method to be applied in the context of Vietnam.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn