Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tailoring the structural and electronic properties of an SnSe2/MoS2 van der Waals heterostructure with an electric field and the insertion of a graphene sheet†
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tuan V. Vu, Nguyen V. Hieu, Le T. P. Thao, Nguyen N. Hieu, Huynh V. Phuc, H. D. Bui,M. Idrees, B. Amin, Le M. Duch and Chuong V. Nguyen
Nơi đăng: Physical Chemistry Chemical Physics; Số: 21;Từ->đến trang: 22140-22148;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn