Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,422

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN DẠNG VÀ ĐIỆN TRƯỜNG NGOÀI ĐẾN TÍNH CHẤT ĐIỆN TỬ CỦA HỆ GRAPHENE-MOLYBDENUM DISULFIDE. Tác giả: Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Ngọc Hiếu , Lê Thị Phương Thảo , Lưu Đức Thọ , Bùi Đình Hợi , Nguyễn Văn Hiếu. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017. Số: 1. Trang: 171-175. Năm 2017. (Jun 6 2019 7:58AM)
[2]Tham luận: Tuning the electronic properties and Schottky barrier in the Graphene/MoS2 van der Waals heterointerface by interlayer coupling. Tác giả: Chuong Van Nguyen , Nguyen Ngoc Hieu , Nguyen Van Hieu, Le Thi Phuong Thao, Le Thi Ngoc Tu. Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc năm 2017. Trang: 25-26. Năm 2017. (Jun 6 2019 8:02AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Tailoring the structural and electronic properties of an SnSe2/MoS2 van der Waals heterostructure with an electric field and the insertion of a graphene sheet†. Authors: Tuan V. Vu, Nguyen V. Hieu, Le T. P. Thao, Nguyen N. Hieu, Huynh V. Phuc, H. D. Bui,M. Idrees, B. Amin, Le M. Duch and Chuong V. Nguyen. Physical Chemistry Chemical Physics. No: 21. Pages: 22140-22148. Year 2019. (Jan 2 2020 1:26PM)
[2]Article: Structural, magnetic and electronic properties of Ti-doped BaFeO(3-δ) exhibiting colossal dielectric permittivity. Authors: N.T. Dang , D.P. Kozlenko , N. Tran , B.W. Lee , T.L. Phan , R.P. Madhogaria, V. Kalappattil , D.S. Yang , S.E. Kichanov , E.V. Lukin , B.N. Savenko , P. Czarnecki ,T.A. Tran , V.L. Vo , L.T.P. Thao , D.T. Khan , N.Q. Tuan , S.H. Jabarov , M.H. Phan. Journal of Alloys and Compounds. No: Volume 808. Pages: 151760. Year 2019. (Aug 14 2019 3:24PM)
[3]Article: Crystal structure and vibrational spectra of hexagonal manganites YMnO3 and LuMnO3 under high pressure. Authors: S H Jabarov , N T Dang , S E Kichanov , D P Kozlenko , L S Dubrovinsky , Je-Geun Park , Seongsu Lee , A I Mammadov , R Z Mehdiyeva , B N Savenko , N X Nghia , L H Khiem , N T T Lieu and L T P Thao. Materials Research Express. No: Vol 6 Num 8. Pages: 1-6. Year 2019. (Jun 6 2019 8:06AM)
[4]Presentations: ИЗМЕНЕНИЕ В МАГНИТНОЙ СТРУКТУРЕ HoCo2 ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ. Authors: E.Burzo ,С.Е. Кичанов , Д.П. Козленко , Т.Ф.Т. Ле , Е.В.Лукин , Б.Н. Савенко , Н.Т. Данг. Kỉ yếu Hội nghị khoa học quốc tế các nhà khoa học trẻ kỉ niệm 100 năm ngày sinh Венеди́кт Петро́вич Джеле́пов. Pages: 233-236. Year 2013. (Jun 6 2019 7:54AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn