Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,770

 Компьютерное моделирование кинетики фрактальных агрегатов в коллоидных системах
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Чан Тхи Тху Тхао
Nơi đăng: Современные проблемы математики, механики, информатики: материалы Региональной научной студентческой конференции. – Тула: Изд-во ТулГУ; Số: 1;Từ->đến trang: 201-206;Năm: 2018
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn