Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,379,227

QUỐC TẾ:
[1]Article: Computer Calculation for Aggregation Process of Fractal Cluster Particles. Authors: Tran Thi Thu Thao and et al.. Int. Sci. Journal "Scientific News (ISSN 2619-1245). No: 5(10). Pages: 202-205. Year 2019. (Jun 17 2019 5:02PM)
[2]Article: An Adaptive Variational Model for Medical Images Restoration. Authors: Tran Thi Thu Thao, and et al.. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. No: Vol. XLII-2/W12. Pages: 219-224. Year 2019. (Jun 17 2019 5:06PM)
[3]Article: An Algorithm for Image Restoration with Mixed Noise Using Total Variation Regularization. Authors: Tran Thi Thu Thao and et al.. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (SCI-E). No: 26(6). Pages: 2831-2845. Year 2018. (Oct 5 2018 9:34AM)
[4]Presentations: Компьютерное моделирование кинетики фрактальных агрегатов в коллоидных системах. Authors: Чан Тхи Тху Тхао. Современные проблемы математики, механики, информатики: материалы Региональной научной студентческой конференции. – Тула: Изд-во ТулГУ. Pages: 201-206. Year 2018. (Oct 4 2018 9:28PM)
[5]Article: Дискретная и непрерывная процедура динамического программирования для обработки изображений. Authors: Чан Тхи Тху Тхао, Чан Ньы Лап, Нгуен Ван Нгуен, Фам Конг Тханг. International Scientific Review (ISSN: 2410-275X). No: 8. Pages: 13-16. Year 2017. (Oct 11 2018 9:26PM)
[6]Presentations: Компьютерное моделирование кинетики коагуляции фрактальных агрегатов в аэрозолях. Authors: Чан Тхи Тху Тхао. XII Региональная заочная магистерская научная конференция: Сборник докладов / под научной редакцией канд. техн. наук, доц. Г.Е. Мишуниной. В двух частях. Часть I. Тула: Изд-во ТулГУ. Pages: 220-223. Year 2017. (Oct 4 2018 9:19PM)
[7]Article: Image denoising methods with edge preserving. Authors: Tran Thi Thu Thao, Tran Nhu Lap, Nguyen Van Nguyen, Pham Cong Thang. Теория и практика современной науки (ISSN 2412-9682). No: №8(26). Pages: 240-243. Year 2017. (Oct 4 2018 9:10PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn