Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,527,991

 Evaluation of the GC-PPC-SAFT equation of state for VLE and LLE predictions of oxygenated compounds
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: T.B. Nguyen, J-.C. de Hemptinne, B. Creton, P. Mougin, G.M. Kontogeorgis
Nơi đăng: The International Conference InMother
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Poster;Từ->đến trang: Lyon, France;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn